HT 49

                    DATO :  ?

                      NAVN : Leif

                            BY : Dalby 5380

                    RADIO : Midland Alan 48 plus

           MIKROFON : Orginal

              ANTENNE : Antron 99 + Groundplan kit

          QRV KANAL : 40

                   E-MAIL : ?